Câu ước muốn trong tiếng Anh

10764-make-a-wish

Mỗi chúng ta ai cũng đều có ước muốn của riêng mình đúng không nào? Vậy bạn đã biết cách nói điều ước của mình trong tiếng Anh chưa? Nếu chưa thì hãy cùng VnBridge khám phá trong bài chia sẻ này nhé.

Với ước muốn tương lai chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau đây:

S + wish(es) + S + could/would+ Vnguyên mẫu

Examples (Ví dụ):

I don’t like my apartment. I wish I would make more money to move in a new one.

(Tôi không thích căn hộ này. Tôi ước gì mình có thể làm được nhiều tiền để chuyển đến một căn mới.)

Lan wishes the teacher wouldn’t check her homework because she hasn’t finished.

(Lan ước gì cô giáo của cô ấy sẽ không kiểm tra bài tập về nhà bởi vì cô ấy vẫn chưa hoàn thành.)

I wish I could travel all over the world someday.

(Tôi ước mình có thể đi du lịch vòng quanh thế giới một ngày nào đó.)

Với những ước muốn cho hiện tại thì bạn hãy sử dụng cấu trúc này:

S + wish(es) + S + Vquá khứ

Examples (Ví dụ):

Binh wishes his father was at home now so that he could turn to his help.

(Bình ước bố cậu ấy đang ở nhà bây giờ để cậu ấy có thể nhờ ông ấy giúp.)

I wish I didn’t have to work today.

(Tôi ước gì mình không phải làm việc ngày hôm nay. T_T)

Mai wishes she were tall enough to go in for a beauty contest.

(Mai ước cô ấy đủ cao để tham gia một cuộc thi sắc đep.)

Còn nếu bạn muốn nói một ước muốn về một điều trong quá khứ, hãy sử dụng công thức này nhé:

S + wish(es) + S + had + Vquá khứ phân từ

Examples (Ví dụ):

My mom wishes she hadn’t got married so early.

(Mẹ tôi ước bà ấy đã không kết hôn sớm như thế. )

I wish I had enjoyed the time when I was still at high school.

(Tôi ước mình đã tận hưởng khoảng thời gian tôi đang còn ở trường cấp ba. )

NOTE: S + wish(es) = If only

Các bạn hãy làm một chút bài tập dưới đây để thực hành nhé.

Exercise 1: choose the best answer

1.We wish we _____ a large house, but we can’t afford it now.

A.have   B.had   C.can have   D. will have

2. It’s a pity she didn’t take her doctor’s advice. She wishes ________.

A.she took her doctor’s advice       B.she had taken her doctor’s advice

C.she takes her doctor’s advice      D.she would take her doctor’s advice

3. She wishes he ______ his letter of application earlier.

A.would write   B.had written    C.wrote    D.would wrote

4. I wish you ______ make so much noise. I’m trying to work.

A.shouldn’t       B.needn’t      C.couldn’t     D.wouldn’t

5. She wishes she ______ to told you the bad news yesterday.

A. is not asked    B. was not asked    C. were not asked      D. had not been asked

6. My uncle wishes he ______ time when he was young.

A. wouldn’t waste    B. didn’t waste    C. hasn’t waste    D. hadn’t waste

7. I wish that the weather  _______ not so warm.

A. be     B. was     C. are     D. were

Exercise 2: Rerwite the sentence, using Wish or If Only to express wishes

  1. Nam is sorry now that he didn’t accept the job. 
  2. John would like to be an astronaut when he grows up. 
  3. We regret that we didn’t have enough money to buy that house. 
  4. You are too lazy. The teacher wants you to be more studious. 
  5. I haven’t enough money to buy this book. 
  6. Alan regretted asking Arthur to lend him 20$. 
  7. I regret speaking to him so impolitely yesterday. 

Trần Thị Xuân Quỳnh

Bài viết liên quan